งานศิลปะและดิจิตอลอาร์ต

มนุษย์มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างงานศิลปะมาตลอดเวลา นัยแต่ในสมัยโยราณ ใช้นิ้วมือเขียนสี ป้ายลงบนผนังถ้ำ ต่อมาก็มีการใช้แปรง พู่กัน ดินสอ ฯลฯ มาถึงเครื่องมีอที่ต้องใช้เทคโนโลยี เช่นกล้องถ่ายรูปและกระบวนการล้างอัดขยายรูป เป็นต้น มาถึงยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ มาเป็นเครื่องมือในการสร้างานศิลปะ นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศิลปะ ครั้งสำคัญทีเดียว ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการ สร้างภาพต่าง ๆได้ สร้างสีได้จำนวนมหาศาล สร้างเส้น รูปร่าง เปลี่ยนขนาด ย่อขยาย สร้างน้ำหนัก สร้างมิติของภาพได้หลากหลาย สร้างเทคนิคต่าง ๆ ได้ แทบจะกล่าวว่า ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ผลงานศิลปะจากคอมพิวเตอร์ ยังสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึก ของภาพ ได้ไม่น้อยกว่าภาพเขียนเลย

อาจจะมีผู้ไม่ยอมรับว่า ดิจิตอลอาร์ตซึ่งสร้างจากคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่เป็นศิลปะอย่างแท้จริง เพราะว่า์เป็นสิ่งที่สร้างจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่ถ้ามองให้ลึกแล้ว คอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างไปจากดินสอ พู่กัน หรือแอร์บรัช เท่าไร เพราะสิ่งหล่านี้ไม่สามารถ สร้างงานศิลปะได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยจินตนาการ การควบคุมจากศิลปิน ฉนั้นผลงานดิจิตอลอาร์ตที่เกิดขึ้นมา ก็เหมือนงานศิลปะอื่น ๆ เพราะเป็นผลิตผลจากสมองมนุษย์ คอมพิวเตอร์เป็นเพียงสื่อถ่ายทอดออกมาเท่านั้น

อุตสาหกรรมแอนนิเมชัน เป็นอุตสาหกรรมประเภทบันเทิง ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะนำรายได้มาสู่ประเทศแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาระความรู้ และแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่นอุตสาหกรรมในวงการภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียต่าง มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองด้วยการนำเทคโนโลยี ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาและสร้างสรรค์ ดังที่รัฐบาล (SIPA) มีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแอนนิเมชันขึ้นในภูมิภาคนี้ใน 3 ปีข้างหน้า

ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการและความสามารถของผู้ประกอบการและผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการสร้างให้มีความสมจริงหรือเสมือนจริงมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการประสมประสานกับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ประกอบเข้ากับการนำอุปกรณ์เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างภาพแอนนิเมชัน สร้างการเคลื่อนไหวและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชันจึงเป็นส่วนหนี่งในการเข้าไปช่วยเพิ่ม เสริมเติมแต่งให้สมจริงมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

ความสุขและความพอใจของการวิจารณ์งานศิลปะ

การพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็นส่วนๆทีละประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ และความสัมพันธ์ต่างๆในด้านเทคนิคกรรมวิธีการแสดงออก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าทางด้านความงามทางด้านสาระและทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร การวิจารณ์งานศิลปะเป็นการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้ โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะ ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และสาระอื่นๆ ด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ หรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงาน และเป็นการฝึกวิธีดู วิธีวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆ

การแสดงความคิดเห็นทางศิลปะ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกคนที่จะติชมหรือเรียกว่าให้ความวิจารณ์ตามความคิดเห็นของตน แค่คำวิจารณ์ควรจะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ใจ มิใช่เพื่อหวังผลทางการค้าหรือกลั่นแกล้ง เพราะคำวิจารณ์อาจพลิกความรู้สึกของผู้ชมงานศิลปะให้ไขว่เขวได้ คือเห็นศิลปกรรมว่าชั้นสามัญว่าดีที่สุดและเห็นศิลปะชั้นเยี่ยมที่สุดเป็นธรรมดาสามัญ ดังนั้นคำวิจารณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ศิลปะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของผู้วิจารณ์ที่หนักและที่ยากยิ่งคือการประเมินคุณค่า เพราะการวิจารณ์ต้องทำหน้าที่เหมือนผู้พิพากษา วิพากษ์ผลงานศิลปะและเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวศิลปินอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดวิวาทะระหว่างผู้วิจารณ์กับศิลปินอยู่เป็นเนื่องๆ นานนับร้อยปีมาแล้วในประวัติศาสตร์

การวิเคราะห์งานศิลปะ มีจุดประสงค์ไม่ได้มุ่งที่ความสุข และความพอใจของผู้วิจารณ์แต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับคนอื่นที่ได้สัมผัสกับชิ้นเดียวกัน เป็นการค้นหาคุณค่า สิ่ิงที่เป็นความงาม และเป็นการอธิบายหรือตัดสินคุณค่า หรือระดับของผลงานนั้นว่าดีหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร โดยอ้างอิงกับหลักวิชาการทางด้านศิลปะ ผนวกกับความรู้ ประสบการณ์ด้านศิลปะของผู้วิจารณ์ ซึ่งในแต่ละคนจะมีระดับไม่เท่ากัน และไมใช้หลักในการตัดสินว่าอะไรดีกว่าหรือดีที่สุด

คุณสมบัติของนักวิจารณ์ด้านงานศิลปะ

1. ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจำชาติและศิลปะสากล
2. ควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ
3. ควรมีความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ช่วยให้รู้แง่มุมของความงาม
4. ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างขวาง และไม่คล้อยตามคนอื่น
5. กล้าที่จะแสดงออกทั้งที่เป็นไปตามหลักวิชาการและตามความรู้สึกและประสบการณ์

ศิลปะการออกแบบที่มีคุณค่าทางด้านร่างกายและจิตใจ

ศาสตร์แห่งความคิดที่ต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย

เป็นการสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมายและนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่าพอใจ ซึ่งความสวยงาม เป็นสิ่งแรกที่เราได้สัมผัสก่อน คนเราแต่ละคนต่างมีความรับรู้เรื่อง ความสวยงาม กับความพอใจ มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี เป็นเรื่องที่สำคัญมากในงานออกแบบทุกประเภท และมีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี เป็นหนทางความคิด ที่ทำให้งานออกแบบสามารถตอบสนอง ต่อความรู้สึกพอใจ ชื่นชม มีคุณค่า บางคนอาจให้ความสำคัญมากหรือน้อย หรืออาจไม่ให้ความสำคัญเลยก็ได้ ดังนั้นบางครั้งในการออกแบบ โดยใช้แนวความคิดที่ดี อาจจะทำให้ผลงานหรือสิ่งที่ออกแบบมีคุณค่ามากขึ้นก็ได้

การตระหนักรู้และการให้ความสำคัญด้วยผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางการออกแบบ ซึ่งบทสรุปของมันได้สะท้อนเจตนาของผู้ดำเนินการศึกษา เพื่อส่งต่อผลไปสู่ความงอกงามในภูมิปัญญาของสังคมในบริบทที่ใหญ่ขึ้น อาจนำไปถึงความรู้สึกหรือเจตนาที่เพิ่มหรือให้คุณค่า และอาจเลยหรือก้าวพ้นไปถึงการกำหนดนิยามความหมายใหม่ๆเพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ

คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางด้านร่างกาย

คือคุณค่าที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยตรง สำหรับคุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นคุณค่าที่เน้นความชื่นชอบ พึงพอใจ สุขสบายใจ หรือความรู้สึกนึกคิดด้านอื่นๆ ไม่มีผลทางประโยชน์ใช้สอยโดยตรง เช่น งานออกแบบทางทัศนศิลป์ การออกแบบ ตกแต่ง ใบหน้าคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกนี้ อาจจะเป็นการออกแบบ เคลือบแฝงในงานออกแบบ ที่มีประโยชน์ทางกายก็ได้ และคุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางทัศนคติ เน้นการสร้างทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รักชาติ กล้าหาญ หรือทำความดี งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมบางรูปแบบ อาจจะแสดงความกดขี่ขูดรีด เพื่อเน้นการระลึกถึงทัศนคติที่ดีและถูกควรในสังคม เป็นต้น

การศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศน์ใหม่นั้นมีผลสำคัญมากต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมด้านศิลปะและการออกแบบในทุกๆส่วนขององค์ประกอบ เพราะต่างก็มีเหตุและเงื่อนไข รวมถึงสิ่งที่เป็นความคิดความเชื่อในรูปแบบที่คล้ายกัน เราอาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ไปทีละน้อยๆ จากผู้ที่มีอิทธิพลต่อกระแสด้านศิลปะและการออกแบบในประเทศ ทีละเล็กทีละน้อย และเราก็คงหวังว่าสักวันหนึ่งความพยายามที่จะทำให้วิธีคิดในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ก็คงจะมีคุณค่าไม่เพียงแค่ความพยายาม

การขายงานศิลปะผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรืองานเปิดแกลอรี่เป็นเว็บไซต์

7

ทุกวันนี้คนทำอาชีพกราฟฟิคดีไซน์เยอะมาก การแข่งขันก็สูงคนที่จบมาถ้าไม่เก่งจริงก็ยังหางานกันไม่ได้หลายคนเลย บทความนี้เองก็ใช้เป็นช่องทางหาเงินสำหรับงานศิลปะPhotography และงานด้าน Graphic Design ที่นอกเหนือไปจากงานบริษัท หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์Online Portfolio โชว์ของผลงานและความสามารถขั้นเทพนั้นจะมีความสำคัญอะไรล่ะถ้าไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นควรเริ่มด้วยการโชว์ผลงานให้คนรู้จัก (ให้ถูกที่ถูกทาง) เสียก่อน วิธีการคือสร้างแกลอรี่ขึ้นมาจะเป็นเว็บหรือบล็อกก็ได้ให้จัดเจน ทั้งข้อมูลการติดต่อและรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหลายแหล่ อันนี้ต้องศึกษาวิธีการทำ resume กันเอง

คุณต้องการโชว์ผลงาน คนที่เข้ามาก็ต้องการคนทำงานเหมือนคุณ เพราะฉะนั้นมันจึงมีเว็บสำหรับ Freelancer ที่เจาะจงงานด้าน digital art หรืองาน design ต่างๆที่ใกล้เคียงให้ได้โชว์ผลงานหรือแม้ กระทั่งการจ้างงานก็เกิดขึ้นในที่เดียวอย่างลงตัว แนะนำไว้ 3 ตัว สมัครสมาชิกแล้วสร้างแกลอรี่ของคุณได้เลย คำนึงไว้ว่าควรทำออกมาให้ดูน่าเชื่อถือสวยงามน่าดึงดูด เพราะบริษัทแนวหน้าจากทั่วโลกกำลังจับตาคุณอยู่

ขายภาพออนไลน์ Microstock คืออีกช่องทางในการหาเงินจากภาพวาด vector รวมไปถึงภาพถ่าย เป็นวิธีที่สุดแสนจะง่ายดาย นอนรอเงินใช่แล้วนอนรอเงินแต่ไม่รู้ต้องนอนนานเท่าไหร่ ถ้าหากเป็นภาพถ่ายแล้ว แน่นอนการแข่งขันสูงเหลือเกิน ภาพคล้ายกันมุมเดียวกันคุณจะถ่ายยังไงให้สวยกว่าคนอื่นล่ะ คนซื้อจะใส่ใจแค่ภาพขนาดความละเอียด ซื้อเพราะมองว่าสวย หรือสวยกว่า ซื้อเพราะภาพนี้สวยที่สุด แต่สำหรับงาน illustration ,Vector และงาน painting นั้นจุดขายมันอยู่ที่ฝีมือและความเป็นตัวตนของคุณที่จะดึงดูดผู้ซื้อ เราสามารถขายภาพๆเดียวได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดขายแล้วก็ขายอีกได้หากยังมีคนต้องการ ภาพวาดหรืองาน vector ที่นิยมขายมากที่สุดคือ template ต่างๆ, icon ,ภาพวาด charactor ,ภาพวาดหรือภาพประกอบตัวการ์ตูนทั้งหลายที่เรามักเห็นเค้าเอาไปแปะตามหนังสือหรือนิตยสารด่างๆเป็นต้น

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะที่มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในโลกนี้

เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์ จึงมีการศึกษาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของคนเราให้เจริญงอกงาม เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะฝึกฝน ทดลอง ปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ และนำไปสู่การค้นพบแนวทางใหม่ๆเพื่อการสร้างงานต่อไป การคิดริเริ่มในสิ่งที่แปลกใหม่เพื่อสนองความต้องการของตนเองและสังคม ดังนั้นการริเริ่มสร้างสรรค์จึงเป็นการกระทำให้ก้าวหน้าแปลกจากเดิมให้ดีขึ้น งดงามยิ่งขึ้น หรือมีคุณค่ายิ่งขึ้น การที่มนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์ทำให้โลกได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆมีความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน และเชื่อว่าโลกจะเปลี่ยนไปสู่ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง ตราบใดที่ยังมีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

การคิดสร้างภาพในจิตใจก่อนที่จะสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะ

โดยมีพื้นฐานมาจากการได้สัมผัส รับรู้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมจนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ สั่งสมเป็นประสบการณ์และความชำนาญ ขยายผลเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยจิตนาการ มิใช่เพียงการถ่ายทอดจากประสบการณ์และจากสิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกจากภายในสู่ภายนอก สะท้อนความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและหลากหลาย ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพการรับรู้ แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์งานที่แตกต่างกัน

ารรับรู้ทางการเห็นมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ศิลปะ

โดยเฉพาะทัศนศิลป์ เพราะการรับรู้ทางการเห็นเป็นกระบวนการของการเห็นที่ได้เลือกสรรสิ่งที่เห็นเป็นข้อมูลของการรับรู้ แล้วป้อนเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดทางสมอง และจิตใจเป็นตัวแปรออกมาเป็นความหมาย จากสิ่งที่เห็นว่าเป็นอะไร หรือหมายถึง อะไรชั่วขณะที่เห็น และการแปลความหมายที่เห็นนั้นจะถูกต้องหรือเห็นด้วยกันทุกคนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ทางการเห็นของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นกระบวนการของการรับรู้ทางการเห็น นอกจากจะเป็นการปูพื้นฐาน และช่วยพัฒนาทางการเห็นเพื่อให้เป็นผู้มีทั้งประสบการณ์ทางการเห็นและรอบรู้ทางการเห็นเพื่อเป็นการเตรียมตนเองในการดูงานศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะ การรับรู้ทางการเห็นของมนุษย์ จากการสัมผัสสิ่งรอบตัว

ปัจจุบันการถ่ายทอดสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ไม่จำกัดอยู่กับการแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจเป็นการผสมกันทั้งการวาดเขียน การระบายสี การพิมพ์ ประติมากรรม รวมทั้งการผสมผสานทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และวัสดุที่รองรับผลงาน อาจไม่ใชบนพื้นกระดาษ ผ้าใบ หรือเป็นรูปทรง 3 มิติ ธรรมดา อาจจะปรากฏอยู่บนสถาปัตยกรรมหรือภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา หรือบนสื่อใหม่ๆที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งสนองประโยชน์ทางใจ เป็นศิลปะที่ให้ความรู้สึกทางสุนทรียภาพให้อารมณ์สะเทือนใจ มีค่าต่อจิตใจมนุษย์ เป็นการสร้างศิลปะเพื่อศิลปะโดยมีแนวคิดในการสร้างประโยชน์ใช้สอยตามรูปลักษณ์ และศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งสนองประโยชน์ทางกายเพื่อมุ่งประโยชน์ใช้สอยอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากความชื่นชม